Plamenopojistka

PROTIEXPLOZIVNÍ POJISTKA JE OPRAVDU NUTNOST !

MINISTERSTVO VNITRA

generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01  PRAHA 414

   
 

Č.j. MV-7924-2/PO-2009

 

 

Praha   5. února 2009

 

Počet listů:   2

obchod@centrumnadrzi.cz

 

Protiexplozivní pojistka

Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obdrželo dne 19. ledna 2009 prostřednictvím elektronické pošty Váš dotaz a sděluje:

U hořlavých kapalin je jedním ze základních údajů, jímž je výrobek charakterizován, bod vzplanutí. Hořlavé kapaliny se podle bodu vzplanutí dělí do čtyř tříd nebezpečnosti. Bod vzplanutí hořlavé kapaliny v rozmezí 55 °C až 100 °C řadí hořlavou kapalinu do III. třídy nebezpečnosti.  Dále je třeba uvést, že i když je nafta v ČSN EN 590 charakterizována bodem vzplanutí vyšším než 55 °C, dle sdělení některých výrobců nelze vyloučit, že se v průběhu celoroční produkce vyskytují na trhu nafty s bodem vzplanutí nižším než  55 °C. Je proto nutné, aby se pracovalo s údaji výrobce, které odpovídají dodávkám, a které by měl mít k dispozici též prodejce.

Vyhodnocení výše uvedené charakteristiky hořlavé kapaliny (bod vzplanutí) se vždy vztahuje ke konkrétnímu provozu/zařízení. Zde může nastat stav, kdy jeden typ nafty bude podle bodu vzplanutí zatříděn jako hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti a druhý typ nafty jako hořlavá kapalina III. třídy nebezpečnosti. Dá se říci, že se jedná o extrémní případy, ale v zásadě tento stav může v praxi nastat, V konkrétním případě dvouplášťových nádrží lze v průběhu jejich životnosti ( provozu ) předpokládat distribuci různých typů nafty, pokud se neprokáže opak.

Dále bychom Vás rádi upozornili na povinnost právnických a podnikajících fyzických osob (provozovatele) poskytovat orgánu státního požárního dozoru požadované doklady, dokumentaci (např. bezpečnostní list) a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany. Tato povinnost právnických a podnikajících fyzických osob vyplývá z § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 133/1985 Sb., o požárních ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud tedy bude mít provozovatel konkrétní dvouplášťové  nádrže doklad nebo dokumentaci o skladování konkrétního typu nafty (např. bezpečnostní list) v této nádrži, na jehož základě lze identifikovat naftu jako hořlavou kapalinu III. třídy nebezpečnosti (bod vzplanutí vyšší než 55 °C), lze upustit od vystrojení těchto nádrží zařízením zabraňujícím prošlehnutí plamene (viz čl. 5.4.2  ČSN 65 0201) nebo neprůbojné pojistné armatury (viz čl. 7.3.7  ČSN 65 0202).

Závěrem je nutno podotknout, že Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR není zmocněno podávat výklady českých technických norem a proto v daném případě lze naši odpověď chápat jako odborný názor působného orgánu státní správy.

 

                                                                                                                                                     plk. Ing. Rudolf  Kaiser,

                                                                                                                                             ředitel odboru prevence