Legislativní požadavky

!! POZOR !! !! POZOR !! !! POZOR !! !! POZOR !!

 

 K UMÍSTĚNÍ VŠECH NÁDRŽÍ JE NUTNÝ MINIMÁLNĚ ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stanovisko Ing. Jiřího Papeže ( pod článkem ) , autora pozměňovacího návrhu zákona §311 / 2006 Sb.

Centrum nádrží Vám zajišťuje díky spolupráci s autorizovanými a akreditovanými poradci opravdu kompletní zpracování dokumentace, následné vyřízení všech potřebných legislativních schválení k legálnímu umístění a následnému provozu vnitropodnikové čerpací stanice, nádrže.             Samozřejmostí je následný poradenský servis a aktualizace potřebných dokumentací a řádů.

 

1. Územní souhlas dle §96 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění. Předpokládané termínové plnění cca 3-5 měsíců. Hlavní podmínky: nádrž bude umístěna na stávající zpevněnou plochu (bez složitých stavebních úprav), velikost nádrže bude přizpůsobena předpokládané roční spotřebě s plněním maximálně 12x ročně, ve schvalovacím řízení nestanoví žádný z dotčených orgánů závazné podmínky pro umístění nádrže:

·   zpracování technického popisu záměru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a zajištění stanovisek k danému záměru od dotčených orgánů státní správy – odbor ochrany životního prostředí, krajská hygienická stanice, správce toku, hasičského záchranného sboru, stavební úřad, obec aj.;

· zpracování oznámení ke zjišťovacímu řízení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zajištění stanovisek k zjišťovacímu řízení od dotčených orgánů státní správy – územní odbor, krajský úřad, odbor ochrany životního prostředí, správce povodí, správce toku, CHKO, Natura 2000 aj.;

· zpracování Plánu opatření pro případ havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, zajištění stanoviska správce vodního toku a schválení vodoprávním úřadem;

· zpracování provozního řádu dle ČSN 75 3415, zpracování Požárního řádu a Požární poplachové směrnice dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění;

·  kompletace podkladů a zajištění vydání územního souhlasu

     ————————————————————————————————————-

2. Územní rozhodnutí dle §76, §77, §79, §80 Územní rozhodnutí a stavební řízení §78, Změna užívání stavby §81, vše dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění.

·   zpracování technického popisu záměru dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a zajištění stanovisek k danému záměru od dotčených orgánů státní správy – odbor ochrany životního prostředí, krajská hygienická stanice, správce toku, hasičského záchranného sboru, stavební úřad, obec aj.;

·  zpracování oznámení ke zjišťovacímu řízení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zajištění stanovisek k zjišťovacímu řízení od dotčených orgánů státní správy – územní odbor, krajský úřad, odbor ochrany životního prostředí, správce povodí, správce toku, CHKO, Natura 2000 aj.;

·  zpracování projektové dokumentace dle závěrů ze zjišťovacího řízení a stanovisek dotčených orgánů státní správy pro územní (stavební či změnu užívání stavby) řízení;

·  zpracování Plánu opatření pro případ havárie dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, zajištění stanoviska správce vodního toku a schválení vodoprávním úřadem;

· zpracování provozního řádu dle ČSN 75 3415, zpracování Požárního řádu a Požární poplachové směrnice dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění;

·         kompletace podkladů a zajištění vydání územního (stavebního) rozhodnutí;

 

Aktuální cena za zpracování a vyřízení kompletní legislativy je kalkulována na základě místního šetření autorizovanou osobou .